Céard í Loinnir?

Is gréasán sóisialta é Loinnir as ucht an phobail Ghaelaigh. Tá úsáideoirí, ar do nós, in ann nascadh le daoine nua trí rúiléid, nó pobal Gaelach a chothú is a fhionnadh le seomra cainte atá bunaithe ar cheantar reatha an úsáideora.

What is Loinnir?

Loinnir is a social network for the Irish speaking community. Users, like you, can connect with others through roulette matching, or discover the Irish-speaking community around you by using the location based chatroom from your current location.

An bhfuil orm a bheith líofa sa Ghaeilge?

Níl ar éinne! Is áis í Loinnir do chách, fiú más Gaeilgeoir tríd is tríd thú, nó díreach i ndiaidh tosú lena bheith ag foghlaim. Ní h-aon drochrud é botún a chur i gcrích, más ea go bhfuil rud éigin á shloinneadh agat as Gaeilge. Déan do dhícheall agus coimeád é Gaelach.

Must I be fluent in Irish?

No one has to be! Loinnir is an amenity to be used by all, regardless of whether you're a true Gaeilgeoir, or having just started learning the language. Making mistakes isn't a bad thing as long as you're making an effort to express yourself through Irish. Do your best and keep it Gaelic.

Níl mo chuid Ghaeilge ró-mhaith, céard fúm?

Cleachtadh, cleachtadh, cleachtadh! Smaoinigh ar do chéad teanga - glacfadh blianta ag foghlaim tríd an teanga a úsáid i do thimpeall. Sloinn an domhan umat as Gaeilge, foghlaim tuilleadh focail, breathnaigh ar TG4, éist le ceol Gaelach, faigh cabhair ó úsáideoirí eile, agus an rud is tábhachtaí - ná géill riamh. Is féidir leat.

My Irish isn't the best, what about me?

Practice, practice, practice! Think about your first language - it took years of learning by using the language in your surrounding environment. Express the world around you through Irish, learn more words, look at TG4, listen to Irish music, ask others for help, and most importantly - never give up. You can do it.